a

Đại Hội Hoàng Diệu và Liên Trường Ba Xuyên Chủ Nhật 26 tháng 5 năm 2019 - Nam California USA

b

b
Chúc Cô Thầy, anh chị em đồng môn trường Hoàng Diệu và thân hữu luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc