b

b
Kính chúc Thầy cô và anh chị em trường Hoàng diệu Sóc trăng năm mới 2015: Đa lộc, đa tài, đa phú quý. Đắc thời, đắc thắng, đắc nhân tâm.

a

.